KS MAS Pardubický kraj

Krajské sdružení NS MAS ČR
Pardubického kraje

Přihlásit se

O nás

Krajské sítě nebo také Krajská sdružení (dále jen KS) mohou vzniknout, dohodne-li se na tom nadpoloviční většina členských MAS daného kraje. Orgány KS jsou obdobné jako NS MAS ČR a spolupracují se všemi MAS na území kraje. To znamená, že na stejné úrovni podporují principy LEADER v území u MAS jak členů, tak nečlenů, NS MAS ČR.

Na území Pardubického kraje působí celkem 13 Místních akčních skupin. Všechny MAS jsou členy NS MAS ČR.

Zástupci MAS Pardubického kraje se setkávají několikrát do roka a od srpna 2016 má tento pobočný spolek NS MAS ČR pod názvem Krajské sdružení NS MAS ČR Pardubického kraje registrovanou právní subjektivitu.  MAS Pardubického kraje dle možností připravují i společné prezentace MAS na celostátní výstavě Země Živitelka nebo na krajské zemědělské výstavě Naše pole v Nabočanech.

Všechny MAS Pardubického kraje se na realizaci jednotlivých vypracovaných strategií komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) ucházejí o finanční prostředky za necelou miliardu korun. Opatření pro rozvoj svého území budou realizovat prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu, Programu rozvoje venkova, Operačního programu Zaměstnanost a Operačního programu Životní prostředí. Většina MAS se také podílí na zpracování Místních akčních plánů vzdělávání za jednotlivá ORP v kraji a v rámci animace poskytují pomoc mateřským a základním školám s čerpáním tzv. šablon z OP VVV.

Krajské sdružení společně s Pardubickým krajem a Krajskou Hospodářskou komorou Pardubického kraje založilo ústav s názvem Teritoriální pakt zaměstnanosti Pardubického kraje, z.ú.,  z jehož názvu je zřetelné, že jeho hlavním cílem je podpora zvýšení zaměstnanosti v kraji a rozvoj aktivit vedoucích ke zvýšení uplatnění pracovníků dle potřeb místních firem.

KS NS MAS ČR Pardubického kraje je také členem Energeticko-technického inovačního klastru, z.s. (ETIK), jehož činnost je orientována na „Smart region“, tedy inovativní řešení jednotlivých území (i území MAS) v oblasti dopravy, veřejného osvětlení, efektivní energetické náročnosti budov, elektronizaci odpadového hospodářství nebo kybernetickou bezpečnost.

Mapa MAS Pardubického kraje

Přílohy